Leveringsvoorwaarden Sanitairtekoop.nl webwinkel

Vorige pagina

Artikel 1 - Definities
1) In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Sanitairtekoop.nl: de onderneming onder de handelsnaam Sanitairtekoop.nl gevestigd aan industriepark 5 te Bolsward,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01091764
de website: de website van www.sanitairtekoop.nl en alle onderliggende pagina´s, uitgezonderd links naar websites van derden;

product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Sanitairtekoop.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met sanitairtekoop.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie sanitairtekoop.nl een aanbieding doet of offerte maakt;

overeenkomst: de overeenkomst tussen sanitairtekoop.nl en de klant;

voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2 - Algemeen

1) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen sanitairtekoop.nl en een klant waarop sanitairtekoop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met sanitairtekoop.nl, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.

3) Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met sanitairtekoop.nl zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen

1) Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

2) sanitairtekoop.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingfouten.

3) Een bestelling bindt de klant.

4) sanitairtekoop.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

6) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is sanitairtekoop.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij sanitairtekoop.nl anders aangeeft.

7) Een samengestelde prijsopgave verplicht sanitairtekoop.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9) Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - Overeenkomst

1) De overeenkomst tussen sanitairtekoop.nl en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en wij u een schriftelijke orderbevestiging gestuurd hebben.

2) Prijswijzigingen
Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3) Eigendomsvoorbehoud

sanitairtekoop.nl blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 5 - Levering

1) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen twee weken.

2) Bij overschrijding van de levertijd wordt sanitairtekoop.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.

3) Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

4) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt sanitairtekoop.nl de wijze van verzending.

5) De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met 30 euro, deze extra kosten dienen contant te worden afgerekend bij levering.

b. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 5 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

c. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
- beschadigd wordt aangeboden,
- niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

6) Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van sanitairtekoop.nl is bijgeschreven.

7) Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:
- een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
- het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
- de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd, de extra kosten hiervoor bedragen 15 euro,
- de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.


Artikel 6 - Bezorgen

1) tenzij anders is overeengekomen worden alle artikelen vakkundig bezorgd voor € 20,- of gratis indien het totale orderbedrag boven de € 900,- is. Onder deze bezorging wordt verstaan:
- het afleveren van het artikel tot de eerste drempel.

2) tenzij anders is overeengekomen worden alle artikelen door onze bezorgdienst bezorgd. De kosten voor deze bezorging staan ook vermeld in de orderbevestiging. Indien een product wordt afgehaald bij ons magazijn in Bolsward worden de niet gemaakte verzendkosten in mindering gebracht indien deze vermeld staan in de orderbevesting.


Artikel 7 - De koop ongedaan maken

1) De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar sanitairtekoop.nl. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door sanitairtekoop.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient per E-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

2) Indien de klant besluit het product terug te sturen naar sanitairtekoop.nl zijn de kosten van retour ( €. 35,-) aan sanitairtekoop.nl voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan sanitairtekoop.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

3) Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
a. staat 1; het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
b. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
c. staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m f. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.

4) Voorwaarde voor retourzending:
a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
b. het product dient ongebruikt ten zijn;
c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
d. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
e. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
f. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
g. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen meegeleverde accessoires;

5) Bepaling restitutiebedrag.
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan sanitairtekoop.nl, zal sanitairtekoop.nl het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald.

b. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage zal sanitairtekoop.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.

c. indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

Artikel 8 - Garantie

1) sanitairtekoop.nl garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2) De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 24 maanden behalve voor kranen geldt een garantieperiode van 12 maanden na levering.

3) De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

4) sanitairtekoop.nl verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5) Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal sanitairtekoop.nl het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van sanitairtekoop.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan sanitairtekoop.nl te retourneren en de eigendom daarover aan sanitairtekoop.nl te verschaffen.

6) De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van sanitairtekoop.nl, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

7) Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is sanitairtekoop.nl in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 9 - Onderzoek, reclames

1) De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2) Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan sanitairtekoop.nl te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3) Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan sanitairtekoop.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

4) Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van sanitairtekoop.nl en op de wijze zoals door sanitairtekoop.nl aangegeven.


Artikel 10 - Risico-overgang

1) Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.


Artikel 11 - Betaling

1) Betaalwijze:
a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van sanitairtekoop.nl te zijn bijgeschreven alvorens wij tot levering overgaan.

b. indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

c. indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

2) Terugstorting
a. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal sanitairtekoop.nl het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

b. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal sanitairtekoop.nl het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

3) Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1) Indien het door sanitairtekoop.nl geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van sanitairtekoop.nl jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

2) Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de sanitairtekoop.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3) Onverminderd het bovenstaande is sanitairtekoop.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

4) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van sanitairtekoop.nl of zijn ondergeschikten.


Artikel 13 - Overmacht
1) sanitairtekoop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien sanitairtekoop.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop sanitairtekoop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor sanitairtekoop.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van sanitairtekoop.nl worden daaronder begrepen.

3) sanitairtekoop.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat sanitairtekoop.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

4) http://www.cialisgeneriquefr24.com/acheter-du-cialis-en-ligne/ Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5) Voorzover sanitairtekoop.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is sanitairtekoop.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Klachten
1) Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door sanitairtekoop.nl serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail, brief of fax kenbaar gemaakt te worden. sanitairtekoop.nl zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen trachten op te lossen. Telefonisch of via E-mail wordt de klant door sanitairtekoop.nl bericht.

Artikel 15 - Geschillen
1) De rechter in de vestigingsplaats van sanitairtekoop.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft sanitairtekoop.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
1) Op elke overeenkomst tussen sanitairtekoop.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Aankopen in winkel van Sanitairtekoop.nl
Zie CBW voorwaarden
Leveringsvoorwaarden Sanitairtekoop.nl webwinkel

Zie CBW voorwaarden

Banner
Banner